Notarius Publicus i Göteborg

Västra Götalands Län

 

Viktig information!

  

Vid bestyrkande av fotokopior

Tag alltid med den originalhandling vilken skall kopieras. Vi utför kopieringen här och utfärdar intyg samt stämplar.

Vid bestyrkande av namnteckning

Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen på vår expedition och skriva under din handling. Tag med din legitimation.

Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom är s.k. Nationellt ID-kort, (EEA National ID Card) som utfärdats i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår, giltigt.

Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras.

Vid bestyrkande av vissa fullmakter och levnadsintyg

En del handlingar, bl.a. spanska och franska fullmakter, innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som notarius publicus skall bestyrka. Då måste du, förutom din legitimation, ha med dig underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta, vanligen ett personbevis från skatteverket.

Om du är osäker på vilket underlag som krävs, kontakta oss gärna för genomgång av handlingarna.

I levnadsintyg för vissa länder skall adress och civilstånd bestyrkas av notarius publicus. Har du ett sådant levnadsintyg skall du ta med dig ett färskt personbevis till oss där dessa uppgifter framgår.

Firmateckningar

När notarius publicus skall bestyrka att någon har rätt att teckna firman måste ett registreringsbevis  eller e-registreringsbevis uppvisas. Tänk på att registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.

Apostille enligt Haag-konventionen

Enligt en internationell överenskommelse kan Apostille utfärdas på handlingar som  skall uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med Apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare  godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast notarius publicus som får utfärda Apostille.

Att ett dokument förses med Apostille innebär att notarius publicus intygar vilken svensk myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap, samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av Apostille att dessa uppgifter framgår i handlingen.

Apostille utfärdas också på handlingar eller intyg utfärdade av auktoriserad  översättare samt intyg utfärdade av svensk notarius publicus.

Följande handlingar kan förses med Apostille under förutsättning att de original som är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande:

-  handlingar utfärdade av statliga svenska myndigheter (t.ex. Skatteverket, Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen)

-  registerutdrag och andra polisiära handlingar

-  domstolshandlingar, t.ex. dom på äktenskapsskillnad från tingsrätter

-  betyg/intyg från universitet, högskolor,  kommunala skolor (ej friskolor)

-  handlingar undertecknade av Notarius Publicus

-  översättningar gjorda av en auktoriserad translator vid Kammarkollegiet

-  utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från svenska kyrkan och  borgerliga vigselförrättare (ej från frireligiösa eller utländska trossamfund), övriga handlingar från Svenska Kyrkan,

om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000.

I Göteborg utfärdas Apostille på följande språk:

svenska

engelska

franska

svenska och tyska

svenska och spanska