Notarius Publicus i Göteborg

Västra Götalands Län

 

Våra tjänster  

 

Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde gå allmänheten till handa med att:

1.  bestyrka namnunderskrifter, bestyrka auktoriserade översättningar, bestyrka avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,

2.  närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,

3.  kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,

4.  efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,

5.  ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,

6.  bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Notarius Publicus och biträdande Notarius Publicus är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 6, första stycket, i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (Apostille).


Notarius publicus får inte utföra sådant

1.  som är förbehållet en myndighet,

2.  som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat   sammanhang.

Notarius publicus är inte skyldig att 

1.  ombesörja delgivning av handlingar,

2.  utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom.